Bangkok Software Co.,LTD.

บริษัท บางกอกซอฟแวร์ จำกัด


ห้องสมุดมีชีวิต,ห้องสมุดดิจิตอล,ห้องสมุดดิจิตัล
DIGITAL LIBRARY

 


ความหมายของ "ห้องสมุดมีชีวิต"
     ห้องสมุดมีชีวิต หรือห้องสมุดมีชีวิตชีวา (Living Library) ด้วยห้องสมุดเป็นสถานที่ การมีชีวิตจึงเป็นการดำเนินการเชิงอุปมา ซึ่งมีผู้ได้ให้ความหมายไว้หลายความหมาย ได้แก่ ความหมายที่แพร่หลายในช่วงประมาณ พ.ศ. 2542 ห้องสมุดมีชีวิต หมายถึง ห้องสมุดที่มีการรวบรวมสารสนเทศออนไลน์ไว้ให้บริการผ่านอินเทอร์เน็ตตลอด 24 ชั่วโมง ที่ทำให้ผู้ใช้ห้องสมุดสะดวกสบายในการสืบค้นสารสนเทศได้จากทุกที่ (any where) และทุกเวลา (Any Time) นอกจากนี้ยังทำให้ผู้ใช้ได้รับข้อมูลที่ทันสมัยเพราะเป็นการสืบค้นแบบออนลไน์ ความหมายที่แพร่หลายในช่วงประมาณ พ.ศ. 2543 ความหมายของห้องสมุดมีชีวิต ได้ครอบคลุมในแง่เป็นการเรียนรู้มาสัมพันธ์กับชุมชน เทคโนโลยี และชีวิตประจำวัน เป็นแนวคิดที่ได้รับมาจากโครงการ Living Library ในซานฟรานซิสโก ที่ได้รับรางวัล Smithsonian Computerworld Award และความหมายของห้องสมุดมีชีวิตที่แพร่หลายใน พ.ศ. 2544 นั้นครอบคลุมถึงความเป็นห้องสมุดที่มีหนังสือที่ทันสมัยหลายรูปแบบ และมีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับเพื่อการศึกษาค้นคว้า เพื่อจูงใจให้ผู้ใช้ได้รับประโยชน์จากห้องสมุดอย่างเต็มที่ นอกจากนี้ยังมีความหมายของห้องสมุดมีชีวิตที่ให้ไว้ในโครงการวิจัยห้องสมุดมีชีวิต ดังนี้ ปัญญา สุขแสน, 2546 การบริการวัสดุห้องสมุดที่หลากหลายรูปแบบ ใหม่ทันสมัย มีคุณค่าต่อผู้ใช้บริการ รวมทั้งการจัดองค์การให้อำนวยประโยชน์ให้แก่ผุ้ใช้บริการให้มากที่สุด เช่น การรจัดพิพิธภัณฑ์ในพื้นที่ใกล้เคียง หรืออาคารเดียวกับห้องสมุด ให้ผู้ใช้ห้องสมุดพึงพอใจกลับมาใช้บริการประจำ ที่สำคัญคือให้ผู้ใช้ห้องสมุดนำสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในด้านการศึกษา เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม หรือด้านอื่นๆ โดยมีจุดหมายสูงสุด คือต้องการให้สังคมเป็นสังคมที่ใช้ความรู้เป็นพื้นฐาน (Knowledge-based society) ในการประยุกต์พัฒนาระบบต่างๆ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาบริษัททัศนีย์ แอสไซซิเอท ซิสเต็มส์ จำกัด 2547 เห็นว่า ห้องสมุดมีชีวิตเป็นห้องสมุดที่สามารถดำเนินงานและให้บริการกับสมาชิกได้ตลอด 24 ชั่วโมง เสมือนห้องสมุดที่ยังไม่ตาย ในที่นี้หมายถึงการให้บริการกับสมาชิกได้ตลอดเวลา เช่น ระบบสามารถโต็ตอบกับสมาชิกได้ สมาชิกสามารถยืม-คืนทรัพยากรได้ และสมาชิกสามารถสืบค้นและเรียกใช้ได้ถึงแม้ว่าไม่มีเจ้าหน้าที่อยู่ หรือมีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอกับปริมาณของสมาชิกที่เข้ามาใช้บริการ ก็ยังสามารถให้บริการดังกล่าวข้างต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ห้องสมุดมีชีวิต คือ ห้องสมุดที่ยังคงมีหนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ แต่ต้องทำให้ ตัวหนังสือมีชีวิต เป็นเสียง เป็นภาพ ผสมผสานกันให้ลงตัว รวมทั้งอาคารสถานที่ที่ดูสดใส บรรยากาศที่เอื้อต่อความมีชีวิต เป็นชีวิตในความมีชีวิต คือ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจที่จะใช้บริการ ได้รับประโยชน์จากบริการต่างๆ ของห้องสมุด ได้ทั้งอาหารสมองและอาหารใจ เข้าทำนองชีวิตให้ชีวิต ทั้งผู้รับบริการและผู้ให้บริการต่างสมาคมกันด้วยความเบิกบานแจ่มใส ช่วยกันคิดช่วยกันพัฒนาเป็นชีวิตที่สมบูรณ์ของ “Knowledge-based society”