ขณะนี้บริษัท บางกอกซอฟแวร์ จำกัด ได้มีการเปลี่ยนแปลงเบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์ : 02-451-5256-9 ( อัตโนมัติ 9 คู่สาย )
โทรสาร   : 02-451-5256 ต่อ 304

SCHOOL ONLINE (MOOC) / DUO SCHOOL THAILAND 4.0

เป็นระบบการเรียนแบบ DuO School ที่สามารถเรียนคู่ขนานกับการเรียนปกติภายในชั้นเรียน
คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม»

Digital School Thailand 4.0

นวัตกรรมระบบการเรียนการสอนในรูปแบบดิจิตอล

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม»

โครงการค่ายบูรณาการในรูปแบบสะเต็มศึกษา

เพื่อฝึกทักษะในการคิดวิเคราะห์ การคิดแก้ปัญหา การสร้างสรรค์ นวัตกรรมใหม่ และบูรณาการสหสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าด้วยกัน
คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม»

โครงการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นแพทย์

ห้องเรียนอัจฉริยะเตรียมความพร้อมสู่แพทย์ / ทันตแพทย์ / ทันตแพทย์
คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม»

โครงการเตรียมความพร้อมสู่นิเทศ-อักษร-บัญชี

ห้องเรียนอัจฉริยะเตรียมความพร้อมสู่นิเทศ-อักษร-บัญชี

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม»

โครงการเตรียมความพร้อมสู่วิศวะ สถาปัตย์

ห้องเรียนอัจฉริยะเตรียมความพร้อมสู่วิศวะ สถาปัตย์

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม»

โครงการ ปั้นนายร้อย

โครงการ ปั้นนายร้อย เป็นโครงการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์และศักยภาพทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนทั่วประเทศ
คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม»

โครงการห้องเรียน Chromebook ด้วย Google Workspace

นวัตกรรมสำหรับการศึกษา ยุค 5G เพื่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณภาพและมีทักษะจำเป็นในศตวรรษที่ 21
คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม»

โครงการห้องปฏิบัติการ CODING

นวัตกรรมสำหรับการศึกษา ยุค 5G ตามนโยบายปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ แผนยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณภาพและมีทักษะจำเป็นในศตวรรษที่ 21
คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม»

โครงการห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์ (STEM ROBOTICS LAB)

เพื่อสร้างแหล่งการเรียนรู้ทางด้านหุ่นยนต์ให้กับนักเรียนที่มีความรู้ ความสามารถพิเศษทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีทักษะ ด้านคอมพิวเตอร์ มีความคิดสร้างสรรค์ และความสนใจในวิทยาการด้านหุ่นยนต์
คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม»

โครงการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษ ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

เพื่อสร้างห้องเรียนพิเศษที่สามารถสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์


คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม»

โครงการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษ ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี SCIENCE MATH AND TECHNOLOGY (SMT)
คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

ศูนย์ส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านภาษาอังกฤษ (ENGLISH PROGRAM)

เพื่อสนับสนุนการสร้างความเป็นอัตลักษณ์ของโรงเรียนสู่ ความเป็นเลิศทางวิชาการ
คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม»

โครงการศูนย์การกวดวิชาในโรงเรียน TUTOR CENTER IN SCHOOL

เพื่อจัดทำศูนย์การกวดวิชาภายในโรงเรียน สำหรับให้นักเรียนได้เตรียมความพร้อมในการการ สอบความถนัดทั่วไป (General Aptitude Test หรือ GAT)และความถนัดเฉพาะด้าน/วิชาการ (Professional A Aptitude Test หรือ PAT)

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม»

168 virtual school chef

ห้องเรียนที่ประกอบด้วย ห้องเรียนแบบบรรยาย ห้องสาธิต และห้องปฏิบัติการ ครัวไทย ครัวฝรั่ง ครัวจีน และเบเกอรี่ โดยเน้นให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้ และฝึกปฏิบัติจริงจากอุปกรณ์ประกอบฉาก ได้ทดลองและปฏิบัติจริงจากอุปกรณ์ประกอบอาหารที่ทันสมัยและครบครัน พร้อมทั้งมีการสาธิต และสร้างสรรค์ เมนูต่างๆด้วยตนเอง
คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม»

โรงภาพยนตร์ 3 มิติ เพื่อการศึกษาในโรงเรียน

เพื่อจัดสร้างโรงภาพยนตร์ 3 มิติเพื่อการศึกษาในโรงเรียนที่ทำให้นักเรียนเกิดความสนุกสนาน กระตุ้นความสนใจการเรียนมากขึ้น
คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม»

ระบบประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารโรงเรียน

โครงการป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็คโทรนิกส์จอ LED DISPLAY เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

โครงการจัดการเรียนการสอนด้วย SMART CLASSROOM FOR TABLET

เพื่อจัดทำโมเดลหลักสูตรการเรียนการสอนด้วย Tablet ตามโมเดลของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด โดยให้สอดคล้อง กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

โครงการศูนย์การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย

เพื่อให้เยาวชนสามารถนำความรู้ที่ได้รับ ไปเผยแพร่บอกเล่าเรื่องราวความเป็นชาติไทยให้กับบุคคลหรือประชาชนได้ทราบถึงเรื่องราวในอดีตอย่างถูกต้อง
คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

โครงการจัดทำศูนย์การเรียนรู้ประชาคมอาเซียน

เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียนทางด้านข้อมูลพื้นฐานของแต่ละประเทศ ทั้งด้านการเมือง การปกครอง วิถีชีวิต สังคมวัฒนธรรม ประเพณี และด้านอื่นๆ สำหรับนักเรียน

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม»

โครงการศูนย์การเรียนรู้ดาราศาสตร์ (Astronomy)

เพื่อสร้างศูนย์การเรียนรู้ทางด้านดาราศาสตร์ ให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในวิชาดาราศาสตร์ และสามารถเชื่อมโยงกับการดำรงชีวิตได้

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

โครงการก่อสร้างโดมคลุมลานเอนกประสงค์

เพื่อก่อสร้างโดมเอนกประสงค์ สำหรับให้นักเรียนมีลานสถานที่ทำกิจกรรมการเรียนการสอน ได้ตลอดทั้งวัน
คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม»

บริษัท บางกอก ซอฟแวร์ จำกัด
427/3 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

โทรศัพท์ : (+66)02-451-5256-9 ( อัตโนมัติ 9 คู่สาย ) โทรสาร : (+66)02-451-5256 ต่อ 304

E-mail : bs.bkksoftware@gmail.com


เลขทะเบียนพาณิชย์ 0105533114792

......

Copyright 2016 Bangkok Software Co.,LTD. All Rights Reserved.