Bangkok Software Co.,LTD.

บริษัท บางกอกซอฟแวร์ จำกัด


โรงภาพยนตร์ 3 มิติ เพื่อการศึกษาในโรงเรียน
(3D SCHOOL THEATER FOR EDUCATION)

 

วัตถุประสงค์

     1. เพื่อจัดสร้างโรงภาพยนตร์ 3 มิติเพื่อการศึกษาในโรงเรียนที่ทำให้นักเรียนเกิดความสนุกสนาน กระตุ้นความสนใจการเรียนมากขึ้น
     2. เพื่อให้นักเรียนเกิดจินตนาการจากการมองเห็นภาพแบบ 3 มิติและส่งผลให้เกิดความเข้าใจมากกว่า การอ่านจากตำราเรียน
     3. เพื่อพัฒนาศักยภาพของโรงเรียนในก้าวสู่การเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class Standard School)