Bangkok Software Co.,LTD.

บริษัท บางกอกซอฟแวร์ จำกัด


ศูนย์การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนทางด้านวิชาการ

 

วัตถุประสงค์

     1. เพื่อจัดทำห้องศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านวิชาการ สำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
     2. เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน โดยใช้นวตกรรมทางด้านการศึกษากับศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านวิชาการ
     3. เพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับนักเรียน
     4. เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนต่าง ๆ ให้มีความทัดเทียมกันทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
     5. เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้เรียนทางด้านวิชาการให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในระดับมาตรฐานสากลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
     6. เพื่อสนับสนุนการสร้างความเป็นอัตลักษณ์ของโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ