Bangkok Software Co.,LTD.

บริษัท บางกอกซอฟแวร์ จำกัด

โครงการจัดทำศูนย์การเรียนรู้ประชาคมอาเซียน
asean ,asean community,อาเซียน,ห้องเรียนอาเซียน,ศูนย์การเรียนรู้ประชาคมอาเซียน,ศูนย์การเรียนรู้อาเซียน,อาเซียนศึกษา
 วัตถุประสงค์
    1.เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียน ทางด้านข้อมูลพื้นฐานของแต่ละประเทศทั้งด้านการเมือง การปกครอง วิถีชีวิต สังคม วัฒนธรรม ประเพณี และด้านอื่น ๆ สำหรับนักเรียน
    2.เพื่อเตรียมความพร้อมและศักยภาพในการเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน สำหรับนักเรียน
    3.เพื่อให้นักเรียน สามารถใช้กระบวนการสืบค้นข้อมูลโดยเทคโนโลยีสารสนเทศ