Bangkok Software Co.,LTD.

บริษัท บางกอกซอฟแวร์ จำกัด


ศูนย์ส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านภาษาอังกฤษ
(ENGLISH PROGRAM)

 

วัตถุประสงค์

     1. เพื่อสนับสนุนการสร้างความเป็นอัตลักษณ์ของโรงเรียนสู่ ความเป็นเลิศทางวิชาการ
     2. เพื่อสร้างห้องเรียนพิเศษที่สามารถสนับสนุนการจัดการเรียน การสอนสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านภาษาอังกฤษได้
     3. เพื่อเป็นสถานที่ ที่จะใช้สำหรับพัฒนาศักยภาพของเด็กที่มีความสามารถพิเศษทางด้านภาษาอังกฤษของโรงเรียน
     4. เพื่อสร้างระบบคลังความรู้มุ่งสู่อัจฉริยะในกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ โดยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ที่จะทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตามสมรรถภาพของนักเรียนโดยไม่มีขีดจำกัด
     5. เพื่อมุ่งเน้นการฝึกทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ สำหรับการสื่อสาร ให้ได้ครบทุกทักษะ ทั้งการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน รวมถึงการเสริมความรู้ทางด้านไวยากรณ์และคำศัพท์ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียน ในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน