Bangkok Software Co.,LTD.

บริษัท บางกอกซอฟแวร์ จำกัด


โครงการความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (GIFTED ROOM)
 

วัตถุประสงค์

     1. เพื่อสนับสนุนการสร้างความเป็นอัตลักษณ์ของโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
     2. เพื่อสร้างห้องเรียนพิเศษที่สามารถสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ได้
     3. เพื่อเป็นสถานที่ที่จะใช้สำหรับพัฒนาศักยภาพของเด็กที่มีความสามารถพิเศษทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของโรงเรียน
     4. เพื่อสร้างระบบคลังความรู้มุ่งสู่อัจฉริยะในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โดยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่จะทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตามสมรรถภาพของนักเรียนโดยไม่มีขีดจำกัด

แบบที่ 1

มีรายละเอียด ดังนี้
     1. เครื่องคอมพิวเตอร์ แบบ TOUCH SCREEN ALL IN ONE จำนวน 6 เครื่อง
     2. เครื่องฉายภาพมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง
     3. จอรับภาพแบบไฟฟ้า ขนาด 100 นิ้ว จำนวน 1 ชุด
     4. เครื่องพิมพ์แบบ ALL-IN-ONE จำนวน 1 เครื่อง
     5. ชุดขยายเสียงพร้อมลำโพง จำนวน 1 ชุด
     6. ไมค์ลอยแบบปรับความถึ่ จำนวน 1 ตัว
     7. WALL RACK 9 U จำนวน 1 ใบ
     8. เครื่องฉายภาพสามมิติ (Visualizer) จำนวน 1 เครื่อง
     9. ชุดกระดานหน้าห้อง จำนวน 1 ชุด
     10. ยกพื้นหน้าห้อง จำนวน 1 ชุด
     11. เก้าอี้สำหรับผู้เรียน จำนวน 45 ตัว
     12. เก้าอี้สำหรับผู้สอน จำนวน 1 ตัว
     13. โต๊ะสำหรับผู้สอน จำนวน 1 ตัว
     14. โต๊ะสำหรับวางคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 ตัว
     15. โต๊ะสำหรับนักเรียน รูปสี่เหลี่ยมคางหมู จำนวน 40 ตัว
     16. ทำฝ้าเพดาน แบบฉาบเรียบ
     17. ทำประตูกระจกบานสวิงคู่ จำนวน 2 ชุด
     18. ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
     19. ติดตั้งระบบไฟฟ้า และ ระบบ LAN
     20.ทาสีภายในห้อง (ใช้สี 7 IN 1)
     21. เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง
     22. พัดลมดูดอากาศ จำนวน 1 ตัว
     23. ปิดช่องแสง
     24. สิทธิ์การใช้ระบบ CT GIFTED
     25. จัดทำค่ายวิทยาศาสตร์ ปีละ 1 ครั้ง (2 วัน 1 คืน) พร้อมอาหาร ที่พัก และรถรับส่ง
     26. จัดทัศนศึกษานอกสถานที่ ปีละ 1 ครั้ง (2 วัน 1 คืน) พร้อมอาหาร ที่พัก และรถรับส่ง

แบบที่ 2
มีรายละเอียด ดังนี้
     1. เครื่องคอมพิวเตอร์ แบบ All-in One PC TOUCH SCREEN จำนวน 4 ชุด
     2. กระดานอิเล็คทรอนิกส์ จำนวน 1 ชุด
     3. เครื่องฉายภาพมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง
     4. เครื่องพิมพ์แบบ ALL-IN-ONE จำนวน 1 เครื่อง
     5. ชุดขยายเสียง พร้อมลำโพง จำนวน 1 ชุด
     6. ไมค์ลอยแบบปรับความถี่ จำนวน 1 ตัว
     7. WALL RACK 9 U จำนวน 1 ใบ
     8. Wireless Presentation Adaptor จำนวน 1 ชุด
     9. ACCESS POINT จำนวน 1 ตัว
     10.โต๊ะคอมพิวเตอร์ – โต๊ะเข้ามุม และโต๊ะเอนกประสงค์ สำหรับผู้สอน จำนวน 1 ชุด
     11.เก้าอี้สำหรับผู้สอน จำนวน 1 ตัว
     12.บอร์ดหน้าห้อง จำนวน 1 ชุด
     13.เวทีหน้าห้อง จำนวน 1 ชุด
     14.โต๊ะสำหรับนักเรียน จำนวน 40 ตัว
     15.เก้าอี้สำหรับนักเรียน จำนวน 40 ตัว
     16.ชุดตกแต่งผนัง จำนวน 1 ชุด
     17.ตู้ฮูดดูดควันพร้อมซิงค์ จำนวน 1 ชุด
     18.ตู้เตี้ย พร้อมซิงค์ จำนวน 1 ชุด
     19.โต๊ะทดลอง จำนวน 1 ชุด
     20.โต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 ชุด
     21.ตู้เก็บอุปกรณ์ทดลองวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 ชุด
     22.ระบบไฟฟ้าสำหรับคอมพิวเตอร์และระบบ LAN
     23.สิทธิ์การใช้ระบบ ICT GIFTED
     24.จัดทำค่ายวิทยาศาสตร์ ปีละ 1 ครั้ง (2 วัน 1 คืน) พร้อมอาหาร ที่พัก และรถรับส่ง
     25.จัดทัศนศึกษานอกสถานที่ ปีละ 1 ครั้ง (2 วัน 1 คืน) พร้อมอาหาร ที่พัก และรถรับส่ง