Bangkok Software Co.,LTD.

บริษัท บางกอกซอฟแวร์ จำกัด


โครงการศูนย์การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย

 

วัตถุประสงค์

     1. เพื่อให้เยาวชนเกิดความรู้สึกในความเป็นไทย เกิดความรัก ความสามัคคี และหวงแหนในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
     2. เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนมีความรักชาติบ้านเมือง มีความภาคภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นคนไทย และผนึกกำลังร่วมกันพิทักษ์รักษาชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
     3. เพื่อเป็นการสร้างพลังในสังคมในหมู่เยาวชนให้สามารถเผชิญกับปัญหาสังคมได้อย่างถูกต้อง
     4. เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนเห็นความสำคัญของเอกลักษณ์ของความเป็นไทยซึ่งเป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการรักษาความเป็นไทย