Bangkok Software Co.,LTD.

บริษัท บางกอกซอฟแวร์ จำกัด


โครงการห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
(LAB ON DEMAND)

 

วัตถุประสงค์

     1. เพื่อจัดสร้างห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ที่สนับสนุนให้นักเรียนได้เรียนรู้กระบวนการและเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ และฝึกประสบการณ์จริงจากการได้ทดลองและปฏิบัติจริง
     2. เพื่อจัดสร้างระบบ ICT LAB ON DEMAND ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้เป็นระบบห้องทดลองเสมือนจริง
     3. เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์ให้กับผู้เรียน เพื่อก้าวสู่การเป็นพลโลกที่มีศักยภาพตามนโยบายของรัฐบาล
     4. เพื่อพัฒนาศักยภาพของโรงเรียนให้ก้าวสู่การเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class Standard School)
     5. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีความคิด มีเหตุผล โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาเป็นพื้นฐานทางด้านความคิด ความมีเหตุมีผล