Bangkok Software Co.,LTD.

บริษัท บางกอกซอฟแวร์ จำกัด


โครงการห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์ (STEM ROBOTICS LAB)

 

วัตถุประสงค์

     - เพื่อสร้างแหล่งการเรียนรู้ทางด้านหุ่นยนต์ให้กับนักเรียนที่มีความรู้ความสามารถพิเศษทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ มีความคิดสร้างสรรค์และความสนใจในวิทยาการด้านหุ่นยนต์
     - เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนความรู้ความสามารถพิเศษทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ มีความคิดสร้างสรรค์ และความสนใจในวิทยาการด้านหุ่นยนต์