Bangkok Software Co.,LTD.

บริษัท บางกอกซอฟแวร์ จำกัด


โครงการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษ
ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
(SCIENCE MATH AND TECHNOLOGY)

 

วัตถุประสงค์

     1. เพื่อสนับสนุนการสร้างความเป็นอัตลักษณ์ของโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
     2. เพื่อสร้างห้องเรียนพิเศษที่สามารถสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ เทคโนโลยี
     3. เพื่อเป็นสถานที่ที่จะใช้สำหรับพัฒนาศักยภาพของเด็กที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีของโรงเรียน
     4. เพื่อสร้างระบบคลังความรู้มุ่งสู่อัจฉริยะในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โดยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่จะทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตามสมรรถภาพของนักเรียนโดยไม่มีขีดจำกัด