Bangkok Software Co.,LTD.

บริษัท บางกอกซอฟแวร์ จำกัด


โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา , ห้องสะเต็มศึกษา , ห้อง STEM , STEM
(STEM EDUCATION CENTER)

 

หลักการและเหตุผล

     ในปัจจุบันการศึกษาไทยได้มีการพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขมาโดยตลอด ซึ่งที่่ผ่านมา็ก็มีความพยายามในการยกระดับมาตรฐานทางการศึกษาและเยาวชนเพื่อให้ได้มาตราฐานเป็นที่ยอมรับ เนื่องจากในการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็กไทยในแต่ละปี ผลที่ออกมามักอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำกว่ามาตรฐาน แม้ประเทศไทยจะมีการทุ่มงบประมาณเพื่อพัฒนาการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นโครงการเรียนฟรี 15 ปี รวมถึงโครงการผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี) การประเมินวิทยฐานะ ซึ่งทำให้ครูมีผลงานดีได้รับผลตอบแทนสูงขึ้น แต่เหตุใดปัญหาการศึกษาของเด็กไทยยังมีการประเมินว่าอยู่ในเกณฑ์ต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่น ๆ ซึ่งปัญหาดังกล่าวอาจวิเคราะห์ได้ว่า น่าจะมาจากหลายประการ อาทิเช่น การขาดสื่อการเีรียนการสอนที่ทันสมัย ขาดเทคโ่นโลยีทางด้านการศึกษา ขาดบุคลากรทางด้านการศึกษาที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน การขาดการสนับสนุนอย่างจริงจัง การมีสื่อหรื่อสิ่งเร้าที่ทำให้เกิดการยั่วยุ ไปในทางที่ผิดๆ และรวมไปถึงปัญหาทางด้านครอบครัว ซึ่งปัจจัยดังกล่าวน่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ส่งผลให้นักเรียนไม่เข้าใจบทเรียนอย่างแท้จริง เรียนท่องจำ ให้ทำข้อสอบผ่าน เมื่อผ่านไปอีกภาคการศึกษาหนึ่ง เกิดปัญหาลืมบทเรียนที่จบไปแล้ว อาจเป็นเพราะนักเีีรียนไม่เข้าใจว่า บทเรียนนั้นนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริงได้อย่างไร จึงทำให้นักเรียนไม่สามารถเชื่อมต่อความรู้เป็นภาพใหญ่ภายใต้เทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ที่จะทำให้การเรียนต้องมีความสนุก ดึงดูดความสนใจของนักเรียนไ้ด้ การเข้าถึงสิ่งที่จะพบในอนาคตด้วย การเชื่อมโยงการเรียนการสอนให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันและผสานความรู้เข้ากับวิชาอื่น ๆ โดยไม่แยกออกเป็นรายวิชา มีการเรียนรู้ ทำโครงงานจากสถานการณ์ปัญหาในชีวิตจริง (Project based Learning) เน้นเรื่องความคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม และการศึกษาต่อไป
 

วัตถุประสงค์

     1. เพื่อจัดทำห้องพัฒนาศูนย์การเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา (STEM Education Center) สำหรับโรงเรียน
     2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ สะเต็มเป็นพื้นฐาน
     3. เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีให้สูงขึ้น
     4. เพื่อใช้เป็นห้องพัฒนาหลักสูตรสื่อการเรียนการสอนต้นแบบและพัฒนาครูศูนย์ STEM รวมถึงการสนับสนุนห้องปฏิบัติการ
     5. เพื่อเป็นสถานที่ที่จะใช้สำหรับพัฒนาศักยภาพของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์
     6. เพื่อสนับสนุนการสร้างความเป็นอัตลักษณ์ของโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการในระดับสากล
     7. เพื่อส่งเสริมให้ครูสามารถออกแบบและจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษาอย่างมั่นใจ
     8. เพื่อเพิ่มพูนโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีในบริบทที่หลากหลาย มีความหมายและเชื่อมโยงกับชีวิตจริง
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

     1. ผู้เรียนมีทักษะการวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ แก้ปัญหาในชีวิตจริงและสร้างนวัตกรรมที่ใช้สะเต็มเป็นพื้นฐาน
     2. ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีสูงขึ้น
     3. ครูสามารถออกแบบและจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษาอย่างมั่นใจ
     4. โรงเรียนได้รูปแบบการจัดการศึกษาสะเต็มที่เชื่อมโยงกับกลุ่มสาระอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพิ่มพูนโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์      และเทคโนโลยีในบริบทที่หลากหลาย มีความหมายและเชื่อมโยงกับชีวิตจริง
     5. โรงเรียนมีห้องพัฒนาศูนย์การเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา ( STEM Education Center ) พร้อมนวัตกรรมทางด้านสื่อมัลติมีเดียที่ใช้สำหรับสนับสนุน
     การจัดการเรียนการสอนในทุกระดับชั้น
     6. โรงเรียนสามารถใช้ห้องศูนย์ STEM ในการพัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาการและเพื่อผลสัมฤกธิ์ ทางการเรียนให้กับนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
     7. โรงเรียนสามารถใช้ห้องศูนย์ STEM ในการจัดกระบวนการเีรียนรู้ให้กับนักเรียนได้อย
     8. โรงเรียนสามารถสร้างอัตลักษณ์ของโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการในระดับสากล
     9. ประเทศไทยจะมีกำลังคนด้านสะเต็ม (STEM Workface) ที่จะช่วยยกระดับรายได้ของชาติให้สูงกว่าระดับรายได้ปานกลางในอนาคต