Bangkok Software Co.,LTD.

บริษัท บางกอกซอฟแวร์ จำกัด


โครงการศูนย์การกวดวิชาในโรงเรียน TUTOR CENTER IN SCHOOL

 


วัตถุประสงค์

     1. เพื่อจัดทำศูนย์การกวดวิชาภายในโรงเรียน สำหรับให้นักเรียนได้เตรียมความพร้อมในการการสอบความถนัดทั่วไป (General Aptitude Test หรือ GAT)และความถนัดเฉพาะด้าน/วิชาการ (Professional A Aptitude Test หรือ PAT)
     2. เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการในการสอบการสอบความถนัดทั่วไป (General Aptitude Test หรือGAT)และความถนัดเฉพาะด้าน/วิชาการ (Professional A Aptitude Test หรือ PAT) ให้กับนักเรียน