Bangkok Software Co.,LTD.

บริษัท บางกอกซอฟแวร์ จำกัด


SMART FARMER / ศาสตร์พระราชา

นวัตกรรมการศึกษายุค 5G

     เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร ต่อการกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในภายนอก ทั้งนี้ จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการนำวิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและการดำเนินการ ทุกขั้นตอน และขณะเดียวกัน จะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับ ให้มีสำนึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ดำเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี

     การปลูกฝังเยาวชนให้ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้นักเรียนมีรายได้และสามารถนำไปใช้กับการประกอบอาชีพได้ครูมีบทบาทสำคัญมาก ที่จะจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพทำให้นักเรียนเกิดความเข้าใจ ได้เรียนรู้ เกิดความเข้าใจในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงอย่างที่ต้องการได้ ต้องมีสื่อ อุปกรณ์ นวัตกรรมที่ทันสมัย เหมาะกับนักเรียนในยุค 5Gด้วยเหตุนี้ จึงจัดทำศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบ STEM – IOT ตามแนวศาสตร์พระราชา ประกอบกับนโยบายยุทธศาสตร์ชาติและนโยบาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับเรื่องเกษตรกรยุคใหม่และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและประกอบอาชีพได้