1. ตำแหน่ง ฝ่ายขาย
รับสมัครงานด่วน!! จำนวน 20 อัตรา
วุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติ
1. เพศ ชาย - หญิง อายุ 21-35 ปี
2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
3. มีความขยันและมีความรับผิดชอบสูง
4. มีใบขับขี่ และขับรถยนต์ได้ (มีเบี้ยเลี้ยง + ค่าขับรถ + ค่าโทรศัพท์ + ค่าที่พัก)
5.มีประสบการณ์ด้านการขายหนังสือ อุปกรณ์การเรียนการสอน กับกลุ่มลูกค้า ที่เป็นโรงเรียน (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

หน้าที่รับผิดชอบ
1. มีหน้าที่กำหนดเป้าหมายของฝ่าย ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและนโยบายของบริษัท ฯ
2. มีหน้าที่วางแผนการทำงานของฝ่ายให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
3. รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำแผนการตลาดประจำเดือน
4. การติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.มีประสบการณ์ด้านการขายหนังสือ อุปกรณ์การเรียนการสอน กับกลุ่มลูกค้าที่เป็นโรงเรียน (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

2. ตำแหน่ง นิติกร
รับสมัครงานด่วน!! จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติ
1.คุณวุฒิปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต
2.อัตราเงินเดือนที่ได้รับจะพิจารณาตามคุณวุฒิและประสบการณ์


หน้าที่รับผิดชอบ
1. ดูแลงานว่าความและดำเนินคดี ตรวจสอบและแจ้งการบอกเลิกการเช่ากรณีต่างๆ ฟ้องร้องคดีความ บังคับคดี ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย
2. งานบริการด้านกฎหมาย ให้คำปรึกษา ตรวจสอบหนังสือและสัญญาต่างๆ และดำเนินคดีให้หน่วยงาน
3.ตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติตามสัญญา กรณีการผิดเงื่อนไข ออกหนังสือทวงถามฯ ตลอดจนเร่งรัดติดตามหนี้สิน
4. งานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายเป็นกรณีพิเศษ
3. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โปรแกรมเมอร์ (จำนวน 2 อัตรา)
รับสมัครงานด่วน!! จำนวน 2 อัตรา
วุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์
คุณสมบัติ สามารถเขียนโปรแกรมด้วยภาษา ASP , PHP , JAVA , DELPHI, VB.net และ mobile application developer
มีความรู้ด้านฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ถ้ามีประสบกาณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

4. เจ้าหน้าที่ พัฒนาโครงการศาสตร์พระราชา (ร.9) เศรษฐกิจพอเพียง
รับสมัครงานด่วน!!
คุณสมบัติ
1.วุฒิปริญญาตรี เทคโนโลยีการเกษตร สาขาพัฒนาการเกษตร
2.เพศ ชาย - หญิง อายุ 23-30 ปี
3.มีความขยันและมีความรับผิดชอบสูง
4.สามารถทำงานนอกเวลาได้
5.มีความซื่อสัตย์ต่อองค์กร มีความคิดสร้างสรรค์
6.มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
7.มีประสบการณ์เกี่ยวกับการดูแลโครงการศาสตร์พระราชาของในหลวงรัชกาลที่ 9 (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

หน้าที่ความรับผิดชอบ
ดูแลโครงการศาสตร์พระราชา(ร.9) เศรษฐกิจพอเพียง ตามโรงเรียนลูกค้า

5.ตำแหน่ง Admin Page
รับสมัครงานด่วน!!
วุฒิการศึกษา

- วุฒิปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ
- ชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

หน้าที่ความรับผิดชอบ
- ดูแลดำเนินสื่อออนไลน์ เช่น Facebook ,instagram ,และร้านค้าออนไลน์สำหรับสินค้าของบริษัทฯ
- จัดทำและอัปเดท ข้อมูลสินค้า บนร้านค้าออนไลน์
- บริการให้ข้อมูลสินค้า โปรโมชั่น ให้กับลูกค้าทางสื่อออนไลน์

คุณสมบัติเพิ่มเติม
- เข้าใจและรู้จักการใช้สื่อออนไลน์
- สามารถใช้โปรแกรม Photoshop หรือ โปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้

สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- เงินโบนัสตามผลงาน

Copyright © 2014 All Rights Reserved.