1. ตำแหน่ง ฝ่่ายขาย
รับสมัครงานด่วน!! จำนวน 10 อัตรา
วุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติ
1. มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี ในสายงานด้านการตลาดจะพิจารณาเป็นพิเศษ
2. มีความคิดสร้างสรรค์
3. มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
4. มีความซื่อสัตย์ต่อองค์กร
5. สามารถทำงานนอกเวลาได้
6. สามารถควบคุม บริหาร จัดการงานและพนักงานภายใต้บังคับบัญชา อย่างมีประสิทธิภาพ
7. มีทักษะการแก้ปัญหาสามารถช่วยเหลือ และทักษะการตัดสินใจแก้ไขปัญหาให้กับพนักงานใต้ บังคับบัญชา อย่างมีประสิทธิภาพ
8. มีความรู้เกี่ยวกับทางด้าน IT
หน้าที่รับผิดชอบ
1. มีหน้าที่กำหนดเป้าหมายของฝ่าย ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและนโยบายของบริษัท ฯ
2. มีหน้าที่วางแผนการทำงานของฝ่ายให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
3. รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำแผนการตลาดประจำเดือน
4. การติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.มีประสบการณ์ด้านการขายหนังสือ อุปกรณ์การเรียนการสอน กับกลุ่มลูกค้าที่เป็นโรงเรียน (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

2. ตำแหน่ง Creative Producer
รับสมัครงานด่วน!!
คุณสมบัติ
1.มีทักษะในการใช้โปรแกรมตัดต่อและกราฟิก PR / AE / PS / AI
2.มีประสบการณ์ทางด้านการออกกอง Production (indoor/outdoor)
3.มีประสบการณ์ทางด้านงานตัดต่อ ทำ Content Video
4.มีทักษะการสื่อสารที่ดี
5.มีความรับผิดชอบ ภูมิใจ และรักในงานที่ทำ
6.มีมนุษยสัมพันธ์ดี พร้อมปรับตัวเข้ากับทีมพร้อมเรียนรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการทำงานเป็นทีม
พร้อมทำงานหนัก ล่วงเวลา และรับความกดดันได้

หน้าที่รับผิดชอบ
1.ดูแลระบบถ่ายทำทั้งหมด ในสตู/นอกสถานที่
2.คิดงานออกแบบงานทางด้านภาพเคลื่อนไหวได้
3.ดูแลระบบของ Pre-production, Production, Post-production

3. ตำแหน่ง นิติกร
รับสมัครงานด่วน!! จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติ
1.คุณวุฒิปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต
2.อัตราเงินเดือนที่ได้รับจะพิจารณาตามคุณวุฒิและประสบการณ์


หน้าที่รับผิดชอบ
1. ดูแลงานว่าความและดำเนินคดี ตรวจสอบและแจ้งการบอกเลิกการเช่ากรณีต่างๆ ฟ้องร้องคดีความ บังคับคดี ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย
2. งานบริการด้านกฎหมาย ให้คำปรึกษา ตรวจสอบหนังสือและสัญญาต่างๆ และดำเนินคดีให้หน่วยงาน
3.ตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติตามสัญญา กรณีการผิดเงื่อนไข ออกหนังสือทวงถามฯ ตลอดจนเร่งรัดติดตามหนี้สิน
4. งานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายเป็นกรณีพิเศษ
Copyright © 2014 All Rights Reserved.