1. ตำแหน่ง ฝ่ายขาย
รับสมัครงานด่วน!! จำนวน 20 อัตรา
เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น : 16,000++
ธุรกิจ : ขายเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง จัดทำห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ศูนย์การเรียนรู้ต่างๆ ให้กับ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

คุณสมบัติ
• เพศชาย/หญิง (อายุ 22 - 35 ปี)
• ปริญญาตรี สาขาการตลาด , สาขาบริหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีความขยันและมีความรับผิดชอบสูง สามารถรับแรงกดดันได้
• สามารถขับรถยนต์ได้พร้อมใบขับขี่
• มีความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
• มีทักษะด้านการขายหนังสือ อุปกรณ์การเรียนการสอน กับกลุ่มลูกค้าที่เป็นโรงเรียน (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
• รักในงานบริการ
• สามารถเดินทางไปพบลูกค้าต่างจังหวัดได้
• ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ /ไม่มีประสบการณ์ (มีการอบรมก่อนการขาย)

รายละเอียดงาน
• ดูแลงานด้านการขาย สร้างยอดขายสินค้าต่างๆ ของบริษัท
• รักษาฐานลูกค้า และสร้างฐานลูกค้าใหม่ๆ ,สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าเสมอๆ เพื่อสร้างยอดขาย
• รับผิดชอบงานนำเสนอสินค้าแก่ลูกค้า ให้คำแนะนำ และแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าได้อย่างถูกต้อง
• รวบรวมข้อมูลความเคลื่อนไหวของคู่แข่ง เช่น ราคา, คุณสมบัติสินค้า, รายการส่งเสริมการขาย, เพื่อปรับปรุง, พัฒนาผลิตภัณฑ์ และนโยบายการขาย/การตลาด
• รายงานสรุปข้อมูลลูกค้าจากการเข้าพบและ ยอดขาย หรือปัญหา ทุกสัปดาห์

สวัสดิการเพิ่มเติม
• ค่าโทรศัพท์, ค่าขับรถ
• ค่าเบี้ยเลี้ยง และ ค่าที่พัก
• ประกันสังคม
• ประกันอุบัติเหตุ
• บุตรพนักงานเรียนฟรี อนุบาล – มัธยมศึกษาปีที่ 6
• โบนัส ตามผลประกอบการของบริษัทฯ
• เงินช่วยเหลืองานแต่ง / งานบวช / งานสวดอภิธรรมศพ (บิดา-มารดา)
• ทัศนศึกษาต่างประเทศ

2. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โปรแกรมเมอร์
รับสมัครงานด่วน!!
คุณสมบัติ
เพศ : ชาย/หญิง (อายุ 22 – 35 ปี) • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาวิศวคอมพิวเตอร์ ,วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• สามารถเขียนโปรแกรมด้วยภาษา HTML, Java Script, .Net , PHP, VB, หรือ C# ได้
• มีความสามารถในการออกแบบและเขียนโปรแกรมให้ทำงานกับฐานข้อมูล SQL Server, Oracle และ/หรือ MySQL
• มี Logic ในการเขียนโปรแกรมที่ดีและทำงานอย่างเป็นระบบ
• มีมนุษยสัมพันธ์ มีความอดทน ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย และทำงานเป็นทีม
• ประสบการณ์ 0 – 5 ปี (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)

รายละเอียดงาน
• พัฒนา Software ตามต้องการของ User ด้วยภาษา HTML, PHP , Java Script, VB.Net
• ปรับปรุง แก้ไข Software
• ปรับปรุงดูแลระบบฐานข้อมูล SQL Server
• งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
• รับผิดชอบในการเขียนโปรแกรมของระบบงานต่างๆ ตามความต้องการของบริษัท และลูกค้า

สวัสดิการ
• ประกันสังคม , ประกันอุบัติเหตุ
• ค่าโทรศัพท์ , ค่าขับรถ (เฉพาะเวลาไปปฏิบัติงานนอกสถานที่)
• ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าที่พัก (สำหรับเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดที่ต้องพักค้างคืน)
• ค่าครองชีพ , ค่าวิชาในการเขียนโปรแกรม
• ทำงาน 5 วัน / สัปดาห์ มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
• ชุดฟอร์มบริษัทปีละ 3 ชุด
• มีอบรมสัมมนา, งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
• บุตรพนักงานเรียนฟรี อนุบาล – มัธยมศึกษาปีที่ 6
• โบนัส (ตามผลประกอบการของบริษัท)
• พิจารณาปรับขึ้นเงินเดือนทุกปี (ตามผลประกอบการของบริษัท)
• เงินช่วยเหลืองานแต่งงาน / งานบวช / งานสวดอภิธรรมศพ (บิดา-มารดา)
• ทัศนศึกษาต่างประเทศ

3. ตำแหน่ง ช่างเทคนิค
รับสมัครงานด่วน!! จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติ
1.เพศ : ชาย (อายุ 18 – 30 ปี)
2.ระดับการศึกษา : ปวช. , ปวส.
3.มีความสามารถประกอบชิ้นส่วนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ได้, Test อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงให้สามารถใช้งานได้ปกติ
4.มีความรับผิดชอบสูง มีมนุษยสัมพันธ์ มีความอดทน ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย และทำงานเป็นทีม
5.สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้ และมีประสบการณ์ทางด้านอิเลคโทรนิกส์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
6.ประสบการณ์ 0 -1 ปี (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)

หน้าที่รับผิดชอบ
1.ให้คำแนะนะผู้ใช้งานทางด้านเทคนิค (Hardware) และสามารถวิเคราะห์ แก้ปัญหาที่เกิดจากการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์
2.สามารถตรวจเช็คบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
3.สามารถ Set ค่าระบบ Network เบื้องต้น และสามารถตรวจเช็คปัญหาเครื่อง PC และ Notebook เบื้องต้นได้

สวัสดิการ
1.ประกันสังคม , ประกันอุบัติเหตุ
2.ค่าโทรศัพท์ , ค่าขับรถ (เฉพาะเวลาไปปฏิบัติงานนอกสถานที่)
3.ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าที่พัก (สำหรับเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดที่ต้องพักค้างคืน)
4.ชุดฟอร์มบริษัทปีละ 3 ชุด
5.มีอบรมสัมมนา, งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
6.บุตรพนักงานเรียนฟรี อนุบาล – มัธยมศึกษาปีที่ 6
7.โบนัส (ตามผลประกอบการของบริษัท)
8.พิจารณาปรับขึ้นเงินเดือนทุกปี (ตามผลประกอบการของบริษัท)
9.เงินช่วยเหลืองานแต่งงาน / งานบวช / งานสวดอภิธรรมศพ (บิดา-มารดา)
10.ทัศนศึกษาต่างประเทศ

4. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ Graphic Design
รับสมัครงานด่วน!! 1 อัตรา
รายละเอียดงาน
- ออกแบบและดูแลกราฟิกทั้งหมดของบริษัท
- ออกแบบและดูแลหน้าเว็บของบริษัท
- ทำภาพประกอบบทความ โฆษณา หรือสื่อเพื่อการสื่อสาร
- ดูแลสื่อการเรียนการสอนที่เป็นในส่วนของภาพ

คุณสมบัติ
- วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีความรู้ ความชำนาญ และถนัดการใช้โปรแกรมด้านกราฟิก Photoshop, Illustrator, อื่นๆ
- มีประสบการณ์ในการทำงานจริง (หรือตอนเรียนก็ได้)
- มีทักษะในการทำภาพเพื่อสื่อสารได้เหมาะสม
- ชอบศึกษาหาความรู้ วิทยาการด้านออกแบบใหม่ๆ ที่เป็น Trend ใหม่ของโลก Graphic และ UX/UI
- มีความรับผิดชอบ ภูมิใจ และรักในงานที่ทำ
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี พร้อมปรับตัวเข้ากับทีม
- พร้อมเรียนรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการทำงานเป็นทีม
- พร้อมทำงานหนัก ล่วงเวลา และรับความกดดันได้
- ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่


Copyright © 2014 All Rights Reserved.