1. ตำแหน่ง ฝ่่ายขาย
รับสมัครงานด่วน!! จำนวน 10 อัตรา
วุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติ
1. มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี ในสายงานด้านการตลาดจะพิจารณาเป็นพิเศษ
2. มีความคิดสร้างสรรค์
3. มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
4. มีความซื่อสัตย์ต่อองค์กร
5. สามารถทำงานนอกเวลาได้
6. สามารถควบคุม บริหาร จัดการงานและพนักงานภายใต้บังคับบัญชา อย่างมีประสิทธิภาพ
7. มีทักษะการแก้ปัญหาสามารถช่วยเหลือ และทักษะการตัดสินใจแก้ไขปัญหาให้กับพนักงานใต้ บังคับบัญชา อย่างมีประสิทธิภาพ
8. มีความรู้เกี่ยวกับทางด้าน IT
หน้าที่รับผิดชอบ
1. มีหน้าที่กำหนดเป้าหมายของฝ่าย ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและนโยบายของบริษัท ฯ
2. มีหน้าที่วางแผนการทำงานของฝ่ายให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
3. รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำแผนการตลาดประจำเดือน
4. การติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.มีประสบการณ์ด้านการขายหนังสือ อุปกรณ์การเรียนการสอน กับกลุ่มลูกค้าที่เป็นโรงเรียน (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

2. ตำแหน่ง เลขานุการ
รับสมัครงานด่วน!!
คุณสมบัติ
1. จบปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขา)
2. มีทักษะการสื่อสาร และใช้ภาษาที่ดี
3. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มี Service Mind ,รักในงานบริการ
4. สามารถทำงานล่วงเวลาและรับความกดดันได้

หน้าที่รับผิดชอบ
1. ปฎิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร
2. ติดต่อประสานงานภายในและภายนอกบริษัท
3. ดูแลสถานที่ หรือติดต่อฝ่ายอาคาร
4. จัดการเอกสารภายในบริษัท
5. ตรวจสอบและสั่งซื้ออุปกรณ์
6. ดูแลบุคคลภายนอกที่มาติดต่อ
Copyright © 2014 All Rights Reserved.