โครงการห้องคหกรรม และห้องการงานอาชีพ

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)