ห้องเรียน "GIFTED"

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ
โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
ห้อง 1
ห้อง 2
โรงเรียนนางรอง
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
โรงเรียนบางกะปิ
โรงเรียนบางมดวิทยา
โรงเรียนปากช่อง
โรงเรียนเมืองนครนายก
โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี
โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์
ห้อง 1
ห้อง 2
ห้อง 3
โรงเรียนราชวินิต มัธยม
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
โรงเรียนเลิงนกทา
โรงเรียนวัดนวลนรดิศ
ห้อง 1
ห้อง 2
ห้อง 3
โรงเรียนวัดราชโอรส
โรงเรียนศรีพฤฒา
โรงเรียนศรีสุวิช
โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
ห้อง 1
ห้อง 2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
โรงเรียนสารวิทยา
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์”
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
โรงเรียนหอวัง
โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
โรงเรียนอัสสัมชัญ
โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์