ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ"
โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ
โรงเรียนเทพศิรินทร์
โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิต
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
โรงเรียนปริยัติรังสรรค์
โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ
โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
โรงเรียนหอวัง
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
ตัวอย่าง รูปแบบห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
- แบบที่ 1
- แบบที่ 2
- แบบที่ 3