ศูนย์ภาษาอาเซียน

ศูนย์ภาษาอาเซียนแม่ข่าย 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ศูนย์ภาษาอาเซียนลูกข่ายจังหวัดนราธิวาส
   โรงเรียนธัญธารวิทยา
   โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี
   โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมป์
   โรงเรียนเรียงราษฎร์
ศูนย์ภาษาอาเซียนลูกข่ายจังหวัดปัตตานี
   โรงเรียนปัตตานี
ศูนย์ภาษาอาเซียนลูกข่ายจังหวัดยะลา
   โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุง 2
   โรงเรียนจันทร์ประภัสสร์
   โรงเรียนบันนังสตาวิทยา