โครงการห้องสมุด

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
โรงเรียนเมืองปราณบุรี
โรงเรียนรัตนาธิเบศร์
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
โรงเรียนสตรีวิทยา
โรงเรียนส่องแสงวิทยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี