ห้องปฏิบัติการทางภาษา Sound lab

โรงเรียนเตรียมเทศบาลหลังสวน
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ ห้องภาษาจีน+ญี่ปุ่น
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ ห้องภาษาอังกฤษ
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
โรงเรียนบางปะกอก
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
โรงเรียนสตรีวิทยา
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
ตัวอย่าง รูปแบบห้องปฏิบัติการทางภาษา Sound Lab
- แบบที่ 1
- แบบที่ 2
- แบบที่ 3
- แบบที่ 4
- แบบที่ 5