โครงการห้องสะเต็มศึกษา

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
โรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี
โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม
โรงเรียนบ้านนิคมหนองตาล
ตัวอย่าง รูปแบบห้องสะเต็มศึกษา
- แบบที่ 1
- แบบที่ 2
- แบบที่ 3
- แบบที่ 4
- แบบที่ 5
- แบบที่ 6