Bangkok Software Co.,LTD.

 

บริษัท บางกอกซอฟแวร์ จำกัด

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อฝึกทักษะในการคิดวิเคราะห์ การคิดแก้ปัญหา การสร้างสรรค์ นวัตกรรมใหม่ และบูรณาการสหสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าด้วยกัน โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมตามแนวสะเต็มศึกษา
 2. เพื่อฝึกทักษะและประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบของสะเต็มศึกษา โดยมีเป้าหมายให้เป็นบุคคลต้นแบบของโรงเรียนในการขยายผลและต่อยอดความคิดในการจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มของโรงเรียนต่อไป

ตัวอย่าง โครงการค่ายบูรณาการในรูปแบบสะเต็มศึกษา

Thumbnail Image Table
Pages:     1 2 3